0 800 10 00 10безкоштовно по Україні
1. Порядок підключення до УТМК

 

1.1.  ТОВ "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", включене рішенням НКРЗІ № 934 від 13.09.2007 р. до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 850 (далі за текстом – Компанія) надає телекомунікаційні послуги шляхом підключення до універсальної телекомунікаційної мережі Компанії (далі за текстом – УТМК) фізичним та юридичним особам за наявності технічної можливості (далі за текстом - ТМ) у приміщенні абонента. Послуга підключення до УТМК надається: 

 

 • фізичним особам – власникам, співвласникам приміщень (при цьому власникам приміщень, що знаходяться на утриманні та експлуатації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу чи інших організацій/установ, необхідно мати дозвіл відповідної організації/установи на прокладення УТМК за формою, затвердженою Компанією);
 • юридичним особам - власникам приміщень або орендарям, які мають дозвіл власника приміщення на прокладання УТМК за формою, затвердженою Компанією.

 

1.2.  Мінімально необхідний набір послуг при підключенні до УТМК – послуга доступу до мережі Інтернет (передача даних). Додатково може бути замовлена послуга телефонії та інші телекомунікаційні послуги, що надаються Компанією.

 

1.3.  З'ясувати ТМ підключення до УТМК можна одним із зручних способів, а саме:

 

 • на сайті Компанії www.velton.ua (після подання Абонентом відповідної заяви на сайті Компанії www.velton.ua, представник комерційного відділу Компанії/комерційний агент/офіційного дилера Компанії протягом доби зв’язується з Абонентом для з'ясування подробиць підключення);
 • у Центрі обробки викликів Компанії за телефонами: 0-800-10-00-10 та *900 (з телефонів мережі Компанії), де також буде надано контактний телефон представника комерційного відділу Компанії/комерційного агента/офіційного дилера Компанії для з'ясування подробиць підключення;
 • у представника комерційного відділу Компанії/комерційного агента/офіційного дилера Компанії.

 

 1.4.  За наявності ТМ підключення до УТМК необхідно:

 

 • отримати у представника комерційного відділу Компанії/комерційного агента/офіційного дилера Компанії стартовий пакет (Start UP), який містить персональну картку абонента Компанії та довідник абонента;
 • провести активацію стартового пакету (Start UP) на сайті Компанії www.my.velton.ua;
 • сплатити суму мінімального авансового платежу на послуги зв’язку при підключенні до УТМК у наступні терміни:
    -  фізичні особи - до підписання Договору на підключення до УТМК та надання послуг (далі за текстом - Договір);
    -  юридичні особи та фізичні особи-підприємці - протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати підписання Договору.
 • до підписання Договору сплатити вартість робіт по підключенню до УТМК згідно тарифів Компанії.

 

Для активації Start UP необхідно:

 

 • надати особисті дані (з повним переліком даних можна ознайомитись на сайті Компанії www.velton.ua);
 • замовити послуги;
 • підтвердити особисті дані та замовлені послуги персональним кодом абонента та паролем, які містяться на Персональній картці абонента Компанії.

 

Відповідальність за достовірність даних, наданих під час активації Start Up, несе абонент.

 

1.5.  Представник Компанії узгоджує з абонентом дату та час підключення до УТМК та здійснює таке підключення протягом 7 (семи) календарних днів з моменту настання останньої із подій:

 

 • активації Start UP, сплати Абонентом вартості робіт по підключенню до УТМК або сплати абонентом суми мінімального авансового платежу на послуги зв’язку при підключенні до УТМК – при підключенні фізичної особи,
 • активації Start UP, підписання Договору або сплати абонентом суми мінімального авансового платежу на послуги зв’язку при підключенні до УТМК – при підключенні юридичної особи або фізичної особи-підприємця,

 

якщо інший строк і порядок підключення не встановлений Договором.

 

1.6.  При підключенні до УТМК/укладанні Договору абоненту необхідно мати наступні документи (оригінали) та на вимогу надати їх представнику Компанії:

 

 • для фізичної особи:
    -  паспорт;
    -  документ, що підтверджує присвоєння податкового (ідентифікаційного) номера;
    -  документ, який підтверджує право власності на приміщення, де буде проводитися підключення до УТМК;
    -  дозвіл об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу чи інших організацій/установ на прокладення УТМК за затвердженою Компанією формою (при необхідності);
 • для юридичної особи:
    -  документ, що підтверджує право власності на приміщення за адресою, де буде відбуватися підключення до УТМК. У разі відсутності таких – договір оренди, інший документ, що підтверджує право користування зазначеним приміщенням, та дозвіл власника приміщення на прокладку УТМК за затвердженою Компанією формою.

 

1.7.  Перед початком проведення робіт по підключенню до УТМК представник Компанії перевіряє дані, надані абонентом під час активації Start UP. У разі невідповідності наданих даних представник Компанії має право відмовити у підключенні до УТМК, у разі відповідності даних - абонент підписує Договір.

 

1.8.  Підписанням Договору абонент підтверджує, що він ознайомлений з:

 

 • положеннями викладених на сайті Компанії актів законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема з Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003р. №1280-IV, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012р. №295, Основними вимогами до договору про надання телекомунікаційних послуг, затвердженими рішенням НКРЗІ від 29.11.2012р. №624. У разі зміни законодавства в сфері телекомунікацій щодо порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг, положення Договору будуть діяти лише в частині, яка не суперечить чинному законодавству. Недійсність окремих положень Договору або Універсального Порядку не спричиняє недійсність цих документів в цілому;
 • інформацією про Компанію, що розміщена на сайті Компанії згідно з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012р. №295.

 

1.9.  Підписанням Договору абонент:

 

 • надає згоду на обробку та використання Компанією його персональних даних, а саме на вчинення будь-яких дій, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням будь-яких відомостей про абонента відповідно до умов Договору та внутрішньої документації Компанії;
 • надає згоду на обробку Компанією у базах персональних даних Компанії таких категорій своїх персональних даних: ПІБ, адреси проживання, дати народження, паспортних даних, податкового номера, контактів: (телефон, E-mail, інші засоби зв'язку), а також інших даних, які надані абонентом при укладанні Договору (зазначені в ньому та/або містилися у копіях наданих абонентом документів) або надання яких передбачено чинним законодавством України, якщо їх обробка необхідна для цілей такої обробки згідно Договору, Універсального Порядку та норм чинного законодавства України;
 • зобов’язується при зміні своїх персональних даних у десятиденний строк надавати Компанії уточнену інформацію та подавати відповідні документи для внесення уточнених персональних даних до баз персональних даних Компанії;
 • засвідчує, що погоджується з тим, що Компанія має право будь-яким способом надавати доступ до персональних даних абонента або передавати його персональні дані третім особам без його згоди та без повідомлення його, якщо такий доступ, передача є необхідними для здійснення Компанією своєї господарської діяльності або виконання Компанією умов Договору та пов’язаних з ним договорів, у тому числі договорів факторингу;
 • засвідчує, що погоджується з тим, що у разі непогашення чи несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до Договору послуги, інформація стосовно нього (включаючи персональні дані абонента) та стану розрахунків за Договором може бути надана третім особам, яких Компанія має право інформувати про наявність та розмір боргу абонента, а також використана з метою формування реєстру боржників, а також погоджується з тим, що Компанія має право передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без додаткової згоди на це абонента;
 • засвідчує, що йому повідомлено (без додаткового письмового повідомлення) про включення його персональних даних до баз персональних даних Компанії, його права відповідно до законодавства про захист персональних даних, мету збору, мету та засоби обробки його персональних даних, бази персональних даних, у яких будуть оброблятись його дані, категорії таких персональних даних, підстави і умови передання даних абонента третім особам відповідно до наданої абонентом згоди, а також про те, що його персональні дані передаються у відповідні структурні підрозділи Компанії відповідно до мети обробки;
 • підтверджує, що він ознайомлений із положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI, розміщеного на сайті Компанії.

 

1.10.  Персональні дані абонента обробляються з метою забезпечення реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг (у тому числі ведення обліку абонентів, наданих їм телекомунікаційних послуг та здійснення розрахунків за послуги).

 

1.11.  Персональні дані абонента можуть оброблятися:

 

 • на підставі згоди абонента або відповідно до закону;
 • як у формі автоматизованих систем обробки даних, так і у формі картотек персональних даних.

 

1.12.  Знищення персональних даних є підставою для припинення дії Договору.

 

1.13.  Згода на обробку та поширення персональних даних надається на невизначений строк, але не більший, ніж це необхідно для цілей такої обробки та поширення даних, відповідно до чинного законодавства та предмету діяльності Компанії.

 

1.14.  Пункти 9 – 13 застосовуються виключно до абонентів – фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

 

1.15.  Після підписання Договору представник Компанії виконує роботи по підключенню до УТМК (прокладення ліній зв'язку до приміщення та в приміщенні абонента, при цьому встановлення кінцевого обладнання проводиться на відстані не більше 5 (п'яти) метрів від вхідних дверей). Після цього представник Компанії на тестовому обладнанні Компанії демонструє замовлені послуги. Після демонстрації послуг абонент підписує  Акт підключення до УТМК та Інструкцію з користування абонентом частиною УТМК, що знаходиться в приміщенні абонента. У разі необґрунтованої відмови абонента від підписання Акту підключення до УТМК, про це робиться відмітка у Акті підключення до УТМК з зазначенням дати, причини відмови абонента та засвідчується підписом представника Компанії. Цей пункт в частині встановлення кінцевого обладнання в приміщенні абонента та підписання Інструкції з користування абонентом частиною УТМК, що знаходиться в приміщенні абонента, не застосовується до абонентів, схема підключення яких до УТМК не передбачає встановлення в приміщенні абонента ONT або іншого кінцевого обладнання.

 

1.16.  Компанія не несе відповідальності за порушення строків підключення, визначених Договором, якщо таке порушення допущено:

 • з вини абонента або в зв’язку з протидією третіх осіб, зокрема, щодо проведення УТМК через допоміжні приміщення будинку абонента;
 • у зв'язку із зниженням температури навколишнього середовища нижче - 10°С;
 • у зв'язку із обмерзанням фасаду або даху будинку (якщо по ним необхідно прокладати частину УТМК).

 

1.17.  У випадку, якщо абонентом замовлені послуги Технічного дилера, представники останнього виконують роботи з внутрішньої розводки комунікацій в приміщенні абонента.

 

1.18.  У разі, якщо підключення до УТМК не відбулося в узгоджений час з вини абонента, подальші виїзди представника Компанії до абонента є платними та сплачуються абонентом додатково.

 

1.19.  Компанія не несе відповідальність за неякісну роботу УТМК при підключені до неї абонентом кінцевих пристроїв, які не рекомендовані Компанією до використання на УТМК.

 

1.20.  Компанія має право припинити надання телекомунікаційних послуг абоненту та розірвати Договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це абонента, у разі відсутності технічної можливості подальшого надання послуг.

 

1.21.  У випадку отримання Компанією письмового повідомлення абонента про його незгоду з розміщеними на сайті Компанії змінами тарифів Компанії на універсальні послуги та Універсального Порядку, Компанія має право припинити надання телекомунікаційних послуг абоненту та розірвати Договір в односторонньому порядку.

 

1.22.  Дострокове припинення дії Договору за заявою Абонента здійснюється згідно чинного законодавства України.

 

1.23.  При припиненні дії Договору з будь-яких причин, вартість робіт по підключенню до УТМК, сплачена Абонентом Компанії відповідно до п. 1.4 Універсального Порядку, Абоненту не повертається.

 

2. Порядок оплати універсальних послуг УТМК

 

2.1.  Компанія надає телекомунікаційні послуги через УТМК згідно з затвердженими тарифами та Універсальним Порядком, розміщеним на сайті Компанії. Компанія має право змінювати тарифи та Універсальний Порядок, повідомивши абонента про це не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення в дію таких змін шляхом розміщення інформації на сайті Компанії.

 

2.2.  Компанія надає телекомунікаційні послуги у відповідності з Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003р. №1280-IV та Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. №295. Підписанням Договору абонент підтверджує, що він ознайомлений з положеннями викладених на сайті Компанії актів законодавства у сфері телекомунікацій.

 

2.3.  Нарахування Компанією плати за телекомунікаційні послуги здійснюється з моменту підписання абонентом Акта підключення до УТМК. Абонент здійснює оплату наданих послуг щомісяця до 20-го числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду. Розрахунковий період за надані послуги УТМК становить один календарний місяць, у межах якого надавалися послуги.
Абонентам, які не мають статусу юридичної особи, головне підприємство яких зареєстроване на території іноземних держав, а також абонентам – іногороднім та іноземним громадянам з тимчасовою реєстрацією місця проживання, з якими Компанією укладено Договір, послуги УТМК надаються за авансовою системою оплати за умови внесення абонентом авансового платежу у розмірі, передбаченому тарифами Компанії.

 

2.4.   Оплата наданих послуг (розрахунки) здійснюється без надсилання Компанією рахунків (квитанцій).

 

2.5.  Оплата спожитих послуг УТМК здійснюється будь-яким зручним для абонента способом, а саме:

 

 • через термінал прийому готівкових платежів;
 • через каси банку;
 • карткою оплати послуг або електронним ваучером;
 • через систему Online платежів.

 

2.6.  Якщо протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту нарахування плати за спожиті послуги УТМК абонент не сплатив борг, Компанія виконує повне обмеження доступу до послуг УТМК.

 

2.7.  Якщо абонент не сплатив борг за спожиті послуги УТМК протягом 120 (ста двадцяти) днів з моменту нарахування плати за спожиті послуги УТМК, Компанія має право розірвати Договір з абонентом в односторонньому порядку.

 

2.8.  На особовому рахунку абонента, при його відкритті, встановлюється ліміт заборгованості за спожиті послуги УТМК:

 

 • для фізичних осіб – 100 грн.,
 • для юридичних осіб – 500 грн.

 

2.9.  У разі, якщо абонент протягом трьох останніх календарних місяців своєчасно сплачує надані послуги, Компанія має право збільшити ліміт заборгованості у розмірі 150 % від максимального рівня споживання послуг УТМК за останні три місяці, але не менш ніж:

 

 • для фізичних осіб – 100 грн.,
 • для юридичних осіб – 500 грн.

 

2.10.  При перевищенні абонентом встановленого на особовому рахунку ліміту заборгованості абонент зобов'язаний погасити заборгованість, яка перевищила ліміт, протягом 2 (двох) банківських днів. При непогашенні в цей термін заборгованості, яка перевищила ліміт, Компанією проводиться обмеження доступу абонента до послуг автоматичного міжміського/міжнародного телефонного зв’язку.

 

3. Порядок надання послуг через сайт самообслуговування

 

3.1.  Сайт самообслуговування «Мій Велтон» (далі - Система) дає абоненту можливість самостійно управляти своїми послугами в рамках укладеного Договору в режимі реального часу за допомогою персональної картки, керуючись Інструкцією з користування сайтом самообслуговування, наведеною на сайті www.velton.ua у розділі «Сайт самообслуговування».

 

3.2.  Послуги, що надаються Компанією згідно діючих в Компанії прейскурантів і не присутні на сайті самообслуговування, надаються тільки за письмовим зверненням абонента в Центр обслуговування абонентів  Компанії.

 

3.3.  За допомогою Системи абонент отримує доступ до структурованої, узагальненої і деталізованої інформації про послуги, а також отримує можливість самостійно:

 

 • отримувати детальну інформацію про проведені ним платежі за телекомунікаційні послуги;
 • обирати вид і кількість телекомунікаційних послуг, відмовлятися від телекомунікаційних послуг;
 • переглядати деталізовані дані про вихідні дзвінки (дата, напрямок, тривалість, вартість) по телефонному номеру.

 

3.4.  Інформація про вартість отриманих абонентом послуг, присутня в Системі, є довідковою і може використовуватися абонентом тільки для оцінки та планування його витрат в рамках Договору.

 

3.5.  Термін підключення/відключення замовлених послуг (за винятком вихідних та святкових днів):

 

 • в м. Харків – протягом трьох годин з моменту внесення Абонентом інформації в Систему;
 • в м. Харків для абонентів УАТС Samsung iDCS-500 - протягом однієї доби з моменту внесення Абонентом інформації в Систему;
 • в м.м. Запоріжжя, Полтава, Дніпро - протягом однієї доби з моменту внесення Абонентом інформації в Систему;
 • для Абонентів універсальної телекомунікаційної мережі Компанії - протягом однієї доби з моменту внесення Абонентом інформації в Систему.

 

Увага! Замовлення і відмова від одного виду послуги можлива не частіше 1-го разу протягом доби! Система доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

 

3.6.  Абонент несе персональну відповідальність за замовлення та/або користування телекомунікаційними послугами, які надаються Компанією за допомогою Системи. Фактичне отримання абонентом телекомунікаційних послуг означає, що ці послуги були замовлені абонентом, що підтверджується діями, вчиненими з використанням персонального коду та паролю абонента в Системі. Всі ризики, пов'язані з безпекою передачі інформації в Системі, несе абонент, як користувач мережі Інтернет. Будь-які дії, вчинені з використанням персонального коду і пароля абонента в Системі, вважаються діями, які вчиняються безпосередньо абонентом, і не можуть бути інтерпретовані як дії третіх осіб.
Абонент несе персональну відповідальність за:

 

 • нерозповсюдження третім особам персонального коду та паролю, необхідних для доступу в Систему;
 • забезпечення конфіденційності будь-яких даних, які прямо або опосередковано, стосуються користування Системою.

 

3.7.  Для користування Системою абоненту необхідно мати доступ до мережі Інтернет або звернутися в Центр обслуговування абонентів Компанії.

 

3.8.  У разі втрати абонентом персональної картки, Компанія, на підставі письмової заяви абонента, повідомляє абоненту в письмовому вигляді його персональний код і новий пароль для входу в Систему. Видача персонального коду та нового пароля здійснюється:

 

 • фізичним особам - при пред'явленні оригіналу документа, що посвідчує особу;
 • юридичним особам - уповноваженому співробітнику за довіреністю.